image1 image2 image3

Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15  Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA

SPORTOWEGO  IM. TERESY CIEPŁY  W BYDGOSZCZY

  BYDGOSZCZ 2017 r.

 

                                                             Zagadnienia ogólne

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły. Posiada      odpowiednie pomieszczenia i sprzęt do prowadzenia zajęć oraz wykwalifikowaną kadrę.

2. Świetlica szkolna realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy świetlicy uwzględniającego podstawowe założenia planu pracy szkoły oraz wg planów miesięcznych.

                                                                     

Cele i zadania świetlicy

 

1. Zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

2. Tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce.

3. Kształtowanie  pozytywnych postaw społeczno-moralnych oraz kulturalnego zachowania się i współżycia w grupie.

4. Wzbudzanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i szerszych kręgów społecznych.

5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

6.Wdrażanie uczniów do właściwego organizowania sobie czasu wolnego.

7. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

8. Profilaktyka zagrożeń i uzależnień.

9. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom agresji.

10. Kształtowanie postaw i zachowań asertywnych.

11. Rozwijanie zainteresowań i zdolności.

12. Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i samorządności.

13. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

14. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami społecznymi.

 

                                                                                                     

Założenia organizacyjne

 

1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00.

2.  Zapisy dzieci do świetlicy rozpoczynają się od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

3.  Do świetlicy przyjmowani są uczniowie  klas 1-3 rodziców pracujących .

4.  Świetlica zapewnia też opiekę uczniom oczekującym na szkolny autokar, nieuczestniczącym w lekcjach religii oraz doraźnie klasom pod nieobecność nauczyciela.

5.  Kwalifikacja  odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”(załącznik nr 1).

6.  Co roku obowiązują nowe zapisy uczniów, bez względu na ich poprzednie uczestnictwo w zajęciach świetlicowych.

7.  W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic (opiekun) zobowiązany jest do poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

8.  Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji wychowanków.

9.  Zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie z dziennym rozkładem zajęć oraz uwzględniają zagadnienia i tematykę miesięcznych planów pracy.

10.W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.

11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci.

12.  Dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie za zgodą wychowawcy.

13. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Wychowanka.(załącznik nr 2).

                                                         

Prawa, obowiązki oraz ogólne zasady obowiązujące wychowanków świetlicy
                       oraz osoby przebywające w niej doraźnie

 

1. Wychowankowie świetlicy maja prawo do:

     - właściwie zorganizowanej opieki;

     - życzliwego, podmiotowego traktowania;

     - poszanowania godności osobistej;

     - ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

     - wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

     - uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach, imprezach;

     - uzyskiwania pomocy w przypadku trudności w nauce;

     - rozwijania samodzielności, samorządności i społecznej aktywności;

     - swobody w wyrażaniu myśli i poglądów;

     - korzystania ze wszystkich pomieszczeń i sprzętu świetlicowego.

 2. Wychowankowie są zobowiązani do:

     - przestrzegania regulaminu świetlicy oraz Kodeksu Wychowanka;

     - zgłoszenia się do wychowawcy zaraz po przybyciu do świetlicy;

     - zmiany obuwia i pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni świetlicowej;

     - przestrzegania zasad współżycia w grupie;

     - dbania o porządek i wystrój pomieszczenia;

     - poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;

     - przestrzegania zakazu opuszczania świetlicy bez zgody wychowawcy;

     - aktywnego i kulturalnego uczestnictwa w zajęciach;

     - słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy;

     - zgłaszania wszelkich wypadków i swojego złego samopoczucia.

 

                                                                                                        

                                     Nagrody, wyróżnienia i kary

1. Nagrody i wyróżnienia:

      - wyróżnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy;

      - pochwała przekazana opiekunowi lub wychowawcy klasy;

      - drobny upominek .

2. Kary:

      - upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy;

      - poinformowanie rodziców o złym zachowaniu;

      - nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

 

                                                                                                           

Prawa i obowiązki rodzica (opiekuna)

 

1. Rodzic (opiekun) ma prawo:

   - w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swej decyzji wychowawcę;

   - uzyskać informację o pobycie i funkcjonowaniu swojego dziecka w świetlicy;

   - w sprawach spornych zgłosić się do wychowawcy, wicedyrektora lub dyrektora szkoły.

2. Rodzic (opiekun) ma obowiązek:

   - przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej t.j. od 7.00 do 17.00;

   - przyprowadzić dziecko do świetlicy, a nie pozostawiać bez opieki na korytarzu;

   - zgłaszać u wychowawcy fakt odbioru dziecka i oczekiwać na nie poza salą świetlicową;

   - pisemnie informować o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka, o danych kontaktowych oraz o innych ważnych sprawach ( np. zdrowotnych);

   - respektować regulamin świetlicy.

                 

Powierzanie opiece i odbieranie dziecka

1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub które zgłosiły się do niej same przed lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

2.  Po przyjściu dziecko zgłasza swoje przybycie u wychowawcy. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodzica lub inne osoby oraz kiedy wychodzi samodzielnie.

3.  Dziecko, które wraca ze świetlicy samodzielnie, musi mieć pisemną zgodę rodziców(opiekunów) z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę.

4.  W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osoby upoważnionej, seria i nr dowodu osobistego, tel. kontaktowy oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).

5.  Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo, wyrażają zgodę oraz oświadczają na piśmie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

6.  Uczeń poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuścić świetlicy. Może on zostać odebrany ze świetlicy przez rodzica (opiekuna prawnego) albo, na podstawie pisemnego upoważnienia w/w osób, przez osobę, która zapewni uczniowi pełne bezpieczeństwo w drodze ze szkoły do domu. Upoważnienie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o przyjęciu pełnej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne skutki prawne odbioru ucznia ze szkoły przez osobę upoważnioną.

 7.  Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dzieci, które samodzielnie opuściły teren szkoły w czasie, gdy powinny zgłosić się do świetlicy.

8.  W przypadku nieodebrania dziecka do godz.17.00 wychowawca:

       - zapewnia opiekę i bezpieczeństwo dziecku;

        - kontaktuje się z rodzicami(opiekunami) lub osobami upoważnionymi do odbioru;

        - po wyczerpaniu dostępnych możliwości zawiadamia dyrektora szkoły;

        - sporządza  notatkę n.t. zdarzenia i podjętych działań.

9.  Jeśli dziecko zostanie odebrane przez rodziców (opiekunów) lub osobę upoważnioną po godz. 17.00, fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku oraz potwierdzony podpisami.

10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosi się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie wychowawca:

        - niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły;

        - nakazuje osobie nietrzeźwej (odurzonej) opuszczenie terenu szkoły;

        - wzywa do szkoły inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka;

        - sporządza notatkę n.t. zaistniałej sytuacji i podjętych działań.

 

Dokumentacja świetlicy.

  1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej stanowiący załącznik do rocznego planu pracy szkoły.
  2. Miesięczne plany pracy.
  3. Regulamin świetlicy szkolnej.
  4. Ramowy rozkład dnia.
  5. Dzienniki zajęć wychowawców.
  6. Śródroczne sprawozdania z działalności świetlicy.
  7. Karty zgłoszeń dzieci.
  8. Kodeks wychowanka świetlicy.

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

ROK SZKOLNY 20…../20…..

 

Dane dziecka:

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………...

Klasa…………….

Informacje o rodzicach:

Imię i nazwisko matki (opiekunki)……………………………………………………………...

Miejsce zatrudnienia…………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko ojca (opiekuna)………………………………………………………………...

Miejsce zatrudnienia…………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………..

Ważne informacje o zdrowiu dziecka ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Dziecko będzie opuszczało świetlicę samodzielnie o godz. …….* (niezbędne jest wypełnienie oświadczenia o odpowiedzialności- druk u wychowawcy świetlicy.

Dziecko będzie odbierane przez rodziców (opiekunów),starsze rodzeństwo lub inne, upoważnione do tego osoby *.Upoważnienie musi zawierać dane: imię i nazwisko, tel. oraz nr dowodu osobistego osoby odbierającej oraz podpis rodzica. W przypadku niepełnoletniego rodzeństwa powyżej 10 r.ż. należy wypełnić druk o odpowiedzialności.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na to, aby moje dziecko samodzielnie wychodziło na zajęcia pozalekcyjne.

*właściwe podkreślić

 

INFORMACJE OGÓLNE

1.Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 .

2. Do świetlicy zapisywane są dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić im opieki po ukończonych lekcjach (prosimy o dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu).

3. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza się do wychowawcy.

4. Wychowanek ma obowiązek posiadania obuwia zamiennego wraz z podpisanym workiem.

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania KODEKSU WYCHOWANKA ŚWIETLICY, z którym rodzic (opiekun) powinien wstępnie je zapoznać.

6. Każda osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest zgłosić ten fakt wychowawcy.

7. Uczniowie posiadający pisemna zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy zgłaszając ten fakt u wychowawcy. Niezbędne jest jednak oświadczenie rodziców o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności  za dziecko po wyjściu z sali.

8. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców pisemnie (wymagana data i podpis).

 

 

Oświadczam, że wpisane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem świetlicy (dostępny na stronie internetowej lub w świetlicy) i akceptuję jego postanowienia.

 

 

Bydgoszcz dnia…………..               Podpis rodziców (opiekunów)………………………..

 

 

                          KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY

1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po ukończonych zajęciach.

2.Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.

3. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubranie wierzchnie.

4. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.

5. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.

6. Bawię się i pracuje cicho, w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

7. Szanuję innych, nie dokuczam, nie przeszkadzam dzieciom w pracy i zabawie.

8. Słucham uważnie próśb i poleceń wychowawcy-staram się jak najlepiej je wykonywać.

9. Biorę aktywny udział w zajęciach, nie przeszkadzam opiekunom w ich prowadzeniu.

10.Telefon komórkowy używam tylko za zgodą wychowawcy.

11.Dbam o porządek w sali.

12.Po skończonej zabawie i po zajęciach porządkuję wokół siebie.

13.Szanuję sprzęt i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.

14.Szanuję cudzą własność.

15.Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.

16.Dbam o higienę osobistą.

17.Spożywam posiłki i napoje siedząc przy stoliku.

 

                                                                       

 

   

PARTNERZY

2021  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy